Επιλαχόντες Πενταετείς Πυροσβέστες: Αυτά θέλουμε να πούμε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Κύριε Υπουργέ είμαστε  Επιλαχόντες Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης (Π.Π.Υ. Κατηγορίας ΙΔΙΩΤΩΝ  και σας γράφω εκ μέρους του συνόλου των Επιλαχόντων Π.Π.Υ. Πήραμε το θάρρος να σας στείλουμε την παρακάτω επιστολή, για να σας γνωστοποιήσουμε την κατάσταση που βρισκόμαστε όλοι οι ιδιώτες επιλαχόντες Π.Π.Υ., αφού η απελπισία μας είναι ανάλογη της αδιαφορίας και της αδικίας που έχουμε υποστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά και τους τελευταίους 6 μήνες από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με τον Νόμο 3938/2011 Άρ. 15, Παρ.6, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4249/2014 Άρ. 98, Παρ.4, οι πίνακες επιλαχόντων Π.Π.Υ. ισχύουν για τρία + δύο έτη (εώς τις 31-12-2015), ενώ δεν έχει γίνει ακόμη καμία προσπάθεια απορρόφησης επιλαχόντων από τον κυρωμένο πίνακα επιλαχόντων Π.Π.Υ, παρά τα 232 κενά που υπάρχουν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Σύμφωνα με τα τελευταία νέα, υπάρχουν 232 κενές θέσεις  Π.Π.Υ. (151 κενές θέσεις  ΙΔΙΩΤΩΝ – 49 εκ των οποίων έχουν φέρει ήδη σε πέρας επιτυχώς τις Υγειονομικές, Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές διαδικασίες – και 81 κενές θέσεις ΕΠΟΧΙΚΩΝ) που προήλθαν από μετακινήσεις Πενταετών Πυροσβεστών (κατηγορίας Ιδιωτών) σε θέσεις Δοκίμων Μόνιμων Πυροσβεστών σύμφωνα με τα ΦΕΚ πρόσληψης (τΓ’ Αρ.1516 30-12-2013) και (τΒ’ Αρ.1848 07-07-14) με τα οποία προσλήφθηκαν 725 συνολικά νέοι δόκιμοι μόνιμοι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων.

151 ιδιώτες  Π.Π.Υ., πετυχαίνοντας και στην προκήρυξη των Μονίμων Πυροσβεστών, απώλεσαν την αρχική ιδιότητα ως Π.Π.Υ, αποκτώντας αυτήν του Μόνιμου Γενικών Καθηκόντων. Έτσι απελευθερώθηκαν οι παραπάνω θέσεις, για να καλυφθούν από επιλαχόντες σύμφωνα με τον Νόμο 3938/2011 Άρ. 15, Παρ.6, όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 4249/2014 Άρ. 98, Παρ.4. , κάτι βέβαια που ποτέ δεν έγινε.

Σημαντικότατο βέβαια είναι, ότι η πρόσληψη επιλαχόντων Π.Π.Υ. αποτελεί κάλυψη κενών θέσεων κι όχι εκ νέου πρόσληψη, οπότε ο συνολικός αριθμός των Π.Π.Υ. δεν θα ξεπερνά τις 4.000 αφού οι κενές θέσεις προέρχονται από εσωτερικά κενά και δεν θα ξεπερνά και τον αρχικό προϋπολογισμό που έχει σχεδιασθεί για 4.000 Π.Π.Υ.
Ενώ από μέρους σας, η πολιτική εντολή έχει δοθεί στις 30/03/2015 (Αριθμ.Πρωτ.17918 οικ. Φ.300.2), ώστε το Π.Σ. να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την κάλυψη των 232 κενών θέσεων Π.Π.Υ. (151 ΙΔΙΩΤΕΣ και 81 ΕΠΟΧΙΚΟΙ), και έχει οριστεί οι επιτροπή ελέγχων δικαιολογητικών (Με  την  υπ’  αριθμ 31698 οικ.  Φ.  300.2/08-06-2015 Απόφαση Α.Π.Σ. «Συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών πρόσληψης επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό  Σώμα» (ΑΔΑ:7ΕΟ4465ΦΘΕ-ΑΨΡ) συγκροτήθηκε αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις περί αυτεπάγγελτου ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4305/2014 «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών»  (Α ́237), Εγκυκλίων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.λπ, καθώς και από την προκήρυξη του διαγωνισμού). Συγκροτήθηκαν επίσης επιτροπές διενέργειας Υγειονομικών, Αθλητικών, Ψυχοτεχνικών διαδικασιών στις 08/06/2015 (Με την υπ’ αριθμ. 32321οικ. Φ.300.2/09-06-2015 Απόφαση  Α.Π.Σ «Συγκρότηση Επιτροπών υγειονομικών,  Ψυχοτεχνικών  εξετάσεων και αθλητικών  δοκιμασιών  για  την πρόσληψη επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό  Σώμα» (ΑΔΑ:Ω71Θ465ΦΘΕ-7Β1), συγκροτήθηκαν οι παραπάνω επιτροπές προκειμένου να προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειεςτου άρθρου 6 της υπ ́ αριθμ.12077Φ.1618/15-7-11 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β ́ 1618). Τέλος με την υπ’ αριθμ. 33356οικ. Φ. 300.2/12-06-2015 παρεδόθησαν οι αιτήσεις –δικαιολογητικά στην παραπάνω επιτροπή αυτεπάγγελτου ελέγχου και έχει αρχίσει ήδη το έργο της).
Ωστόσο το Π.Σ. με περίσσια εμπάθεια, αλαζονεία, στην ιδιοκτησιακή λογική που διέπει το σύνολο των Ανώτερων και Ανώτατων αξιωματικών, προσπαθεί να καθυστερήσει την όλη διαδικασία κάλυψης των 232 κενών θέσεων ΠΠΥ, αφού μετά από 7 μήνες περίπου και με την πρόφαση ότι οι έλεγχοι των δικαιολογητικών δεν έχουν τελειώσει, ενώ η ισχύς της επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών λήγει στις 07-08-2015,  γνωστοποιείται από τον Γ. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Μαυρόπουλο, έπειτα από συνάντηση που είχε ο ίδιος με το συνδικαλιστικό σωματείο Π.Ο.Π.Υ.ΣΥ.Π. στις 01-08-2015, ότι ‘έχουν παγώσει προς το παρόν οι διαδικασίες πρόσληψης των 232 επιλαχόντων ΠΠΥ’ (δεν είναι διαδικασίες πρόσληψης αλλά κάλυψης κενών θέσεων), λόγω των πολιτικών εξελίξεων και γεγονότων που προέκυψαν. Ξεχνάνε βέβαια ότι τον Ιανουάριο του 2012 κατατάχθηκαν 4000 ΠΠΥ σε 45 ημέρες, στις 01/07/2013 κατατάχθηκαν 22 ΠΠΥ σε 4 ημέρες, στις 01/08/2014 κατατάχθηκαν εν μέσω θέρους 500 Πυροσβέστες Γενικών υπηρεσιών. Ακολούθως, με την υπ’ αριθμ. 32321 οικ. Φ.300.2/09-06-2015 Απόφαση Α.Π.Σ «Συγκρότηση Επιτροπών υγειονομικών, Ψυχοτεχνικών εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών για την πρόσληψη επιλαχόντων Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα» (ΑΔΑ:Ω71Θ465ΦΘΕ-7Β1), συγκροτήθηκαν οι παραπάνω επιτροπές προκειμένου να προβούν σε όλες τις δέουσες ενέργειες του άρθρου 6 της υπ΄ αριθμ. 12077Φ.1618/15-7-11 απόφασης Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δικαιολογητικά και διαδικασία πρόσληψης Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης» (Β΄ 1618). Κατόπιν πιέσεων, η Επιτροπή ξεκίνησε το έργο της μετά από δύο μήνες. Έτσι, από 01/09/2015 έως και 11/09/2015 οι υποψήφιοι πέρασαν από υγειονομικές εξετάσεις και ανέμεναν να παραδώσουν τις καρτέλες τους. Λόγω εκλογών η διαδικασία σταμάτησε προσωρινά. Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων ότι θα ξεκινήσει αμέσως μετά, δυστυχώς μέχρι σήμερα ουδέν νεώτερον υπάρχει. Μάλιστα, τόσο από το Υπουργείο όσο και από το Αρχηγείο αποδίδουν το γεγονός στο ότι αναμένεται ο ορισμός νέου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως, πρόκειται για έωλη δικαιολογία, καθώς ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας καθ’ ουδένα τρόπο εμπλέκεται στις διαδικασίες των αθλημάτων, των υγειονομικών και ψυχοτεχνικών εξετάσεων κλπ. Μάλλον φαίνεται ότι εμείς είμαστε πολίτες 2ης κατηγορίας και υφιστάμεθα αυτόν τον κοινωνικό ρατσισμό από μέρους της πολιτείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κύριε Υπουργέ, το μόνο που ζητάμε είναι δικαιοσύνη. Το μόνο που ζητάμε είναι το αυτονόητο
Ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων…

Εστάλει απο ομάδα επιλαχόντων Π.Π.Υ εξ ιδιωτών στο e mail του firemastersface.

Εδώ σχολιάζεις εσύ!

υπάρχουν...

banner